بیمه شدن برای حضور در اربعین اجباری است | ویدئو

بیمه شدن برای حضور در اربعین اجباری است | ویدئو

به گزارش همشهری آنلاین، توضیحات سید مجید میر احمدی، رئیس ستاد مرکزی اربعین از آخرین جرئیات مصوبات جلسه ستاد مرکزی اربعین را اینجا دراین ویدئو ببینید.

به گزارش همشهری آنلاین، توضیحات سید مجید میر احمدی، رئیس ستاد مرکزی اربعین از آخرین جرئیات مصوبات جلسه ستاد مرکزی اربعین را اینجا دراین ویدئو ببینید.