تصمیم مهم برای سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۱۴۰۰

تصمیم مهم برای سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۱۴۰۰

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، طبق بند ز تبصره ۱۷ پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۰، شورایعالی بیمه موظف است بر اجرا و استقرار طرح نسخه الکترونیکی مشتمل بر ا

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مهر، طبق بند ز تبصره ۱۷ پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۰، شورایعالی بیمه موظف است بر اجرا و استقرار طرح نسخه الکترونیکی مشتمل بر ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، خریداران خدمات (سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان) نظارت کند، به نحوی که حداکثر تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۰، سازمان‌های بیمه‌گر صرفاً نسخه الکترونیکی را پذیرش کنند.

در قانون بودجه سال جاری آمده بود: نسخه الکترونیکی دربرگیرنده کد ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و کد اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماری است.