هر ایرانی سالانه چقدر بابت آلودگی هوا خسارت می‌پردازد؟

هر ایرانی سالانه چقدر بابت آلودگی هوا خسارت می‌پردازد؟

سال گذشته بانک جهانی آماری درباره مضرات آلودگی هوا در ایران منتشر کرد و گفت که سالاه ۲/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران بابت آلودگی هوا از بین می‌رو

سال گذشته بانک جهانی آماری درباره مضرات آلودگی هوا در ایران منتشر کرد و گفت که سالاه ۲/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران بابت آلودگی هوا از بین می‌رود.

این غیر از خسارت مرگ سالانه ۲۱ هزار ایرانی بر اثر آلودگی هواست.