سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ترکیه را زیر سوال برد

سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ترکیه را زیر سوال برد

به گزارش همشهری آنلاین، النشره نوشت: فرح کریمی، رئیس هیئت پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: در شرایط سختی که در ترکیه به سر می بریم، اما با حض

به گزارش همشهری آنلاین، النشره نوشت: فرح کریمی، رئیس هیئت پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت: در شرایط سختی که در ترکیه به سر می بریم، اما با حضور زیاد مردم و درک این موضوع که مردم بین گزینه‌های سیاسی واقعی انتخاب داشتند، کوته فکری است که گفته شود انتخابات آزاد یا شفاف بوده است.

وی افزود: باید نظرات سازمان امنیت و همکاری اروپا پیرامون پوشش‌دهی جانبدارانه رسانه‌ها از موضوع انتخابات و عدم دسترسی اپوزیسیون به رسانه‌ها در نظر گرفته شود.

در همین حال، فرانک شوابی، رئیس گروه ناظران هیات پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت دور دوم انتخابات در شرایطی برگزار شد که همواره با شروط برگزاری انتخابات دموکراتیک تطابق ندارد.