ناگفته هایی از برگزاری مراسم ترحیم آنلاین!

ناگفته هایی از برگزاری مراسم ترحیم آنلاین!

ثبت نام کننده باید نام متوفی و تاریخ و ساعت مراسم را در سیستم وارد کند. همین طور معلوم کند می‌خواهد مراسم‌اش در چه سطحی باشد. در ابتدای ثبت نام همه چی
ICT در دیگر رسانه ها