ببینید | سیل آخرالزمانی در عربستان ؛ آب خودروهای لوکس را برد | خسارات شدید سیل در شهر جده

ببینید | سیل آخرالزمانی در عربستان ؛ آب خودروهای لوکس را برد | خسارات شدید سیل در شهر جده

به گزارش همشهری آنلاین، شهر جده عربستان روز گذشته چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱ گرفتار طوفان و سیل شدیدی شد، به طوری که شهر را آب فرار گرفت و خساراتی را به شهرو

به گزارش همشهری آنلاین، شهر جده عربستان روز گذشته چهارشنبه ۳ آذر ۱۴۰۱ گرفتار طوفان و سیل شدیدی شد، به طوری که شهر را آب فرار گرفت و خساراتی را به شهروندان وارد کرد.